Order Pizza, Sushi, ... Delivery Online

Luxembourg

A website made for online food delivery in Luxembourg

How it works


1. Where are you at?

Enter your Zip-code


2. Choose a restaurant

where you want to order


3. Choose a menu

yummy pizza, sushi


4. Checkout

and enjoy your meal!


Order Yummy Food Everywhere !

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Rue d'Arlon,Rue de Luxembourg

Bourglinster


- Gruppetto
- Tandoori

Rue Neuve,Place du Village,Rue de Gonderange,Rue de la Forge,Rue de l'église,Rue du Cimetière,Um Rennpad,Rue de l'école,Rue d'Imbringen,Rue du Château,Rue Baron Georges d'Arnould,Rue d'Altlinster,Rue Urbain Lambert,An der Schlaed,Impasse Felix Putz,Rue de Junglinster,Rue Hiel,Um Fronert

Bourscheid


- Gruppetto

Burewee,Château,Feischterbierg,Feischterhaff,Groussgaass,Kiemenerstrooss,Op der Schleed,Schlasswee,Um Kraizkapp,Breimechterpad,Am Buurgbierg,An de Gaart